Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EXPRESSO FASHION WEB B.V.

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Bestelling: het aanbod van de Consument om Producten te kopen;
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Expresso: Expresso Fashion Web B.V., zoals verder omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;
My Account: een online account dat door Expresso wordt aangemaakt voor Consumenten inzicht geeft in de bestelhistorie, contactgegevens en afleveradressen van Consument;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Expresso en Consument, waarbij Expresso aan Consument de Producten verkoopt.
Producten: de producten die op de Website worden geadverteerd;
Producten: de producten die op de Website worden geadverteerd;
Website: de website www.expressofashion.be  

2. IDENTITEIT EXPRESSO
Volledige naam Expresso: Expresso Fashion Web B.V.
Vestigings-, en bezoekadres: Stammerhove 1 – 1112 VA Diemen
Telefoonnummer: + 31(0)20 – 614 37 72 (hoofdkantoor) 078 – 15 60 35 (klantenservice)

ma t/m vrij 08.00 - 22.00 u 
zat 09.00 – 18.00 u

E-mailadres: vragen@expressofashion.be
KvK-nummer: 54278678
BTW-identificatienummer: 851240367B01

3. TOEPASSELIJKHEID
3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen tussen Expresso en Consument.

4. INFORMATIEPLICHT
4.1 Expresso stelt middels haar Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

 • de belangrijkste kenmerken van het Product;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen;
 • de wijze van aflevering en betaling;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • het adres waar Consument een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Expresso anders wordt aangegeven.

4.2 Expresso wijst er nadrukkelijk op dat indien de Producten op de persoonlijke smaak van de Consument zijn afgestemd en overeenkomstig de door Consument gekozen specificaties worden gemaakt, het na betaling niet meer mogelijk is om van de Overeenkomst af te zien of de koop - op de voet van onder meer art. 7:46 BW - te ontbinden, om de specificaties van de Producten aan te passen of om de Producten te ruilen.

5. BESTELLINGEN EN OVEREENKOMST
5.1 Uitingen van Expresso op de Website of anderszins met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten.
5.2 Consument kan bij Expresso een Bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op de Website volledig in te vullen en aan Expresso toe te zenden.
5.3 Expresso zendt Consument een email aan het in het bestelformulier genoemde emailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de Bestelling bevestigt. Een Bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Expresso in behandeling genomen, indien Consument woonplaats heeft in Nederland en alle gevraagde informatie op het bestelformulier heeft verstrekt.
5.4 De Overeenkomst komt tot stand nadat Expresso de Bestelling van Consument heeft aanvaard, welke aanvaarding blijkt uit een tweede email van Expresso aan het in het bestelformulier genoemde emailadres van Consument.
5.5 Expresso heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Expresso gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Expresso kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. PRIJZEN EN BETALING
6.1 De prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in euro's.
6.2 Consument dient de prijs voor de Producten inclusief eventuele verzendkosten (indien vermeld) aan Expresso vóór de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijzen die zijn aangegeven op de Website.
6.3 Als op de Website een prijs vermeld staat die incorrect is, dan behoudt Expresso zich het recht voor om bij Consument alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Consument kan alsdan de Overeenkomst schriftelijk ontbinden, met retourzending van de reeds geleverde Producten

7. LEVERING
7.1 Expresso spant zich in om de Producten binnen 7 (zeven) dagen na aanvaarding van de Bestelling aan Consument te zenden naar het afleveradres dat Consument in de Bestelling op de Website heeft opgegeven.
7.2 Het risico van de Producten gaat over op Consument bij bezorging van de Producten.

8. INSPECTIE EN GEBREKEN
8.1 Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen.
8.2 Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien Consument dit niet binnen bekwame tijd aan Expresso heeft gemeld.
8.3 Beantwoordt het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst dan zal Expresso het Product kosteloos herstellen of vervangen, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van Expresso kan worden gevergd.
8.4 Indien Expresso aangeeft dat herstel of vervanging van de Producten onmogelijk is, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

9. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
10.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
10.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Expresso dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de consument hiertoe aan Expresso heeft aangewezen.
10.3 Expresso is nimmer aansprakelijk voor (de kosten van) enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

11.  UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
11.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
11.2 Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen door Expresso dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de consument die verplicht is dit eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de consument kan het product ook worden bezorgd.
11.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

11.4 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Expresso of in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de Consument door toedoen van Expresso, is de aansprakelijkheid van Expresso voor schade onder de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot een geaggregeerd (i.e. niet per schadegeval) bedrag van EUR 2.500.000,- (tweeënhalf miljoen euro).

13. PRIVACY
13.1 Indien Consument Producten koopt van Expresso, mag Expresso Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen emails van Expresso meer wenst te ontvangen, kan een email worden gestuurd naar vragen@expresso.nl of gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief of kan Consument dit aanpassen in My Account.
13.2 Indien Consument niet langer gebruik wenst te maken van My Account, kan zij een email sturen naar vragen@expresso.nl van Expresso.
13.3 Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de Privacy Policy en de Disclaimer van Expresso van toepassing. Deze zijn te vinden op www.expresso.nl

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. GESCHILLEN
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Bestelling of de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij de Consument de volgens de wet of enige andere toepasselijke regelgeving bevoegde rechter voor beslechting van het geschil kiest.